Betingelser Agroteknikk 2024

pexels-pixabay-163740

1.
Vårt formål med å arrangere Agroteknikk er å fremme norske produkter og originale importprodukter solgt i Norge. Samtidig ønsker vi å skape en møteplass for virksomhetene som selger og de som handler de samme produktene. Utstillingen skal være et sted hvor innovasjon og kunnskap feires og deles og ikke minst skal utstillingen bidra til å trekke unge til bransjen, med kåringen av Årets lærling som er en viktig del av dette.

2.
Arrangør av Agroteknikk 2024, som holdes på Nova Spektrum (NS) er Traktor og Landbruksmaskinimportørenes Forening (Arrangøren/TLIF). Teknisk arrangør er NS. Messen avholdes på NS’s messesenter på Lillestrøm 14. – 17. november 2024.

3.
Søknad om å få delta med standplass på Agroteknikk 2024 sendes inn elektronisk via link fra Agroteknikks hjemmesider. Kvittering for søknad returneres til oppgitt e-postadresse. Søknaden er å anse som bindende påmelding dersom standplass blir innvilget.

4.
Arrangøren tar endelig avgjørelse når det gjelder tildeling av stand og plassering. Herunder kan arrangøren uten begrunnelse nekte å akseptere påmeldinger, og kan ved behov justere den enkelte utstillers areal. Videre forbeholder arrangøren seg retten til å stoppe innregistreringen eller å redusere det påmeldte areal, hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet før påmeldingsfristens utløp.

5.
Tildelt areal (opp til søkt antall m2) er bindende og kansellering medfører ikke rett til reduksjon eller tilbakebetaling av standleie og påmeldingsavgift. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

6.
Velger en påmeldt utstiller ikke å delta på arrangementet, eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette utstilleren fra å betale standleien og registreringsavgiften. Arrangøren kan fritt disponere det areal som blir ledig som følge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den påmeldte utstilleren noe refusjonskrav på standleien og registreringsavgiften. Dersom en utstiller på tidspunktet for avholdelse av arrangementet kan bevise at utstiller er forhindret fra å delta på arrangementet på grunn av reiserestriksjoner herunder krig, streik, lockout, brann, bombetrussel, naturkatastrofer, pandemi eller andre forhold vil Arrangøren diskutere en delvis refusjon med den aktuelle utstiller.

7.
Dersom flere firmaer ønsker å dele en stand, må det sendes inn eget søknadsskjema for hovedutstiller, som bestiller og betaler for leie av standareal.  Hver enkelt medutstiller sender inn eget søknads-/påmeldingsskjema. Hver medutstiller må betale registreringsavgift og blir oppført i messekatalog og andre utstilleroversikter. Hovedutstiller er arrangørens kontaktfirma vedrørende standen. Hovedutstiller må eventuelt selv viderefakturere medutstillerne for arealet på fellesstanden. Standen får ett standnummer. Ut over å dele stand som hovedutstiller og medutstiller er det ikke anledning til å fremleie standareal.

8.
Arrangøren kan nekte å akseptere påmeldinger og eksponering av visse utstillingsvarer/tjenester.

9.
Detaljerte bestemmelser og tildelingspapirer vil bli sendt ut etter søknads-/påmeldingsfristens utløp. Utstillerne er bundet til å følge disse bestemmelser.

10.
Alle stands måles opp og tildeles av arrangør med standskilt og bakvegger der det er naturlig. Dette er inkludert i standleien. Minimumsareal er 9m2

11.
Enhver utstiller er fullt ut bundet av Betingelser i dette dokument, NS egne betingelser og øvrige relevante bestemmelser fastsatt av NS/ Arrangør. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre vedkommende forbehold er skriftlig akseptert av NS / Arrangør. NS/ Arrangør avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av Betingelser, NS egne betingelser og øvrige bestemmelser fastsatt av NS / Arrangør.

12.
NS egne betingelser er fastsatt i eget dokument, og inneholder viktige bestemmelser om bl.a. utforming av forskjellige typer stands, tekniske og praktiske vilkår/forhold, adferd under utstillinger, force majeure osv.  Ved å godta Betingelsene i dette dokument, godtas også NS egne betingelser. Se NS egne betingelser»

13.
Påmeldingsavgiften faktureres ved tildeling av stand 10. januar 2024. Halvparten av estimert standleie samt eventuelle profileringsbestillinger faktureres 11. mars 2024. Restbeløpet faktureres 14. juni 2024. Betalingsfristen er 14 dager.

14.
Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos den enkelte utstiller må være betalt før monteringstidens start. Dokumentasjon på betalt standleie må kunne fremvises på forespørsel.

15.
Tildelt standplass og betalt påmeldingsavgift gir rett til gratis oppføring i eventuell messekatalog. Tilbud om øvrig oppføring vil bli gitt.

16.
Kun varer/tjenester som er påmeldt kan vises fram på utstillingen. Varer må ikke fjernes fra standen i utstillingstiden uten arrangørens skriftlige samtykke. Produkter av erotisk, voldelig eller annen upassende karakter tillates ikke. Både norske og utenlandske produkter kan utstilles.

17.
Utstillerne kan ta imot bestillinger, men direkte salg fra standen er ikke tillatt.

18.
Overskrider gulvbelastningen av varer og utstyr 2000 kg/kvm, må dette meldes til arrangør.

19.
Reklamemateriell, herunder vareprøver, plakater, brosjyrer e.l., kan kun deles ut fra, eller settes opp ved, egen stand. Reklamemateriell kan således ikke settes opp eller distribueres på utstillings- eller parkeringsområder uten etter særskilt avtale med arrangøren.

20.
Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger, bruk av audiovisuelt utstyr o.l. må ikke være til sjenanse for nabostands, besøkende eller omgivelsene for øvrig. Eventuelle klager på utstilleres bruk av demonstrasjoner o.l., rettes til arrangør som avgjør hvorvidt opptredenen/handlingen skal avvikles.

21.
Den enkelte utstiller er ansvarlig for skader utstilleren selv, utstillerens innleide ressurser, utstillerens produkter o.l. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Arrangørens og myndighetenes instrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for utstillers regning.

22.
Utstilleren må selv sørge for all transport, montasje, nedmontering, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell på en forsvarlig måte i henhold til NS´s spesifikasjoner. Alt av varer og materiell tilhørende den enkelte utstiller må være godt merket med utstillers navn samt standnummer. Utstiller må rette seg etter anviste tider for inn- og utkjøring av materiell til/fra stand, det er utstillers ansvar å bestille laste og lossetjenester av NS. Det er ikke anledning til å selv besørge lasting/lossing.

23.
Dersom standen/utstillingen ikke er demontert eller standplassen ikke er ryddet innen demonteringstidens utløp, kan arrangøren for utstillers regning og risiko besørge demontering/rydding.

24.
Rengjøring må bestilles særskilt og bekostes av den enkelte utstiller. Betaling skjer i henhold til fakturering fra arrangøren.

25.
Arrangøren besørger vanlig vakthold fra siste monteringsdag til messen stenger. Arrangøren har imidlertid intet ansvar for den enkelte utstillers eller tredjepersons varer, utstyr eller andre eiendeler. Den enkelte utstiller må således selv tegne og dekke alle nødvendige forsikringer. Opphold på utstillingsområdet utenfor ordinære åpningstider er ikke tillatt.

26.
Arrangøren kan avlyse, flytte eller endre Arrangementet dersom det foreligger saklig grunn eller dersom Arrangementet ikke kan bli gjennomført som forutsatt av partene som følge av forhold som Arrangøren ikke kan lastes for, herunder dersom krig, streik, lockout, brann, bombetrussel, naturkatastrofer, sykdomsutbrudd, herunder pandemi eller andre forhold medfører at det etter Arrangørens skjønn ikke er mulig, forsvarlig eller sømmelig å gjennomføre Arrangementet som forutsatt (herunder fordi gjennomføring kan skade Arrangørens rykte). Som saklig grunn regnes f. eks at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at Arrangøren har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Dersom Arrangementet ikke kan avvikles, har ingen av partene krav hos hverandre. Arrangøren hefter ikke for krav utover tilbakebetaling av standleien og utgifter eller egenarbeid utstilleren har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.

27.
Arrangøren har overfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav oppslutning om en utstilling fra utstillere og/eller besøkende, eller for at eventuelle sentrale utstillere uteblir.

28.
Omstendigheter som arrangøren selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer e.l., medfører ikke rett for den enkelte utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.

29.
Det forutsettes at den enkelte utstiller overholder norske lover og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med utstillingen.

30.
Arrangør, eller den han utpeker, har enerett til all servering og salg av nytelsesmidler i hallene og på uteområdet. Arrangøren sørger for at samtlige utstillere har mulighet til å bestille mat og drikke for servering fra sine stands.

31.
Skjenking fra stand på må skje med utgangspunkt i skjenkebevillingen til arrangøren (NS). Vi presiserer at all alkohol som serveres og konsumeres på vår arena må være kjøpt av NOVA Spektrum. Utstillere tillates ikke å medbringe egen alkohol for videresalg. Dersom brudd på denne bestemmelsen fører til inndragning av arrangørs/serveringsansvarliges skjenkebevilling, eller bøter i forbindelse med dette, vil utstiller bli stilt ansvarlig for de tap arrangør/serveringsansvarlig blir påført.

32.
Ovennevnte bestemmelser gjelder enhver bestilling uansett hvilke reservasjoner som er uttrykt av utstilleren i bestillingen.

33.
Ved innsending av søknad om påmelding, aksepterer utstiller å bli kontaktet av Agroteknikk’s samarbeidspartnere.